Skip links

Българска ИТС Асоциация коментира проекта на Директивата относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства, публикуван на сайта за обществени консултации на ЕС.

02.06.2023

От Българската ИТС Асоциация правим следните бележки по проекта на директива:

  1. В Чл. 10, параграф 2, е предвидено

Срокът на административна валидност на свидетелствата за управление, издадени от държавите членки, е, както следва:

а) 15 години за категории AM, A1, A2, A, B, B1 и BE;

б) пет години за категории C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 и D1E.“

Считаме, че е по-правилно да се предвиди административната валидност за всички свидетелства за управление да е 15 г., а да се ограничи валидността на притежаваната категория ако е C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 и D1E. Лица, които притежават посочените категории, не е необходимо да се ограничават, ако не упражняват професия професионален водач. В приложение 1 в т. 11 от свидетелството за управление е предвиден срок на валидност на категорията. Достатъчно е да се ограничи срока на валидност на категорията вместо да се ограничава административната валидност на свидетелството за управление. Това ще намали административната тежест за гражданите на ЕС.

  1. В параграф 3 от същия член е посочено:

3. Подновяването на свидетелства за управление, когато техният срок на административна валидност изтече, се извършва след едновременното изпълнение на следните две условия:  ………..

 б) обичайно пребиваване на територията на държавата членка, издаваща свидетелството за управление, или доказателства, че кандидатът е учил там за срок най-малко шест месеца към момента на подаване на заявлението му.“

Считаме за удачно да се добави ново изречение към буква „б“:

Когато обичайното пребиваване не е в държавата членка издала СУМПС и лицето не пребивава в обичайно в друга държава членка Това е необходимо за лица на които обичайното пребиваване е извън ЕС.“

Има работници които са командировани извън ЕС за повече от 6 месеца, те не могат да докажат обичайно пребиваване ако по време на командировката им изтече свидетелството за управление.

  1. Чл. 11, параграф 1 гласи:

1. Когато притежател на валидно национално свидетелство за управление, издадено от държава членка, установи обичайното си пребиваване в друга държава членка, той може да поиска замяна на своето свидетелство за управление с еквивалентно свидетелство за управление. Държавата членка, която извършва замяната, проверява за коя категория е все още валидно представеното свидетелство за управление.„

Удачно е да се добави ново изречение :

Ако административната валидност на това свидетелство за управление е изтекла, държавата членка подменя това свидетелство с нов срок за административна валидност след установяване на физическата и психическа годност на притежателя и ако няма други административно-наказателни пречки за това.“

Притежателя може да е изпуснал административния срок за подмяна, включително ако му е наложена санкция административно лишаване, като в този случай няма да може да поднови своето свидетелство в държавата членка издала свидетелството поради смяна на обичайното пребиваване, а няма да може да го подмени и в държавата където обичайно пребивава.

  1. В приложение IV където са определени изискванията към изпитващите предлагаме да се добави,

1. по отношение на него не е имало решение, засягащо правото на управление, през последните две години;

  1. по отношение на него не е имало решение в областта на наказателното право, произтичащо от пътнотранспортно нарушение през последните две години.“

Не е редно лице, което грубо нарушава правилата за безопасност да изпитва кандидати за придобиване на правоспособност.