Skip links

Обновена Директива на ЕС за интелигентни транспортни системи EU2023/2661

10.01.2024

На 22 Ноември 2023 година Европейската комисия прие нова директива за  изменение на Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт.

Преразгледаната ИТС директива е изключително важен законодателен акт за ИТС общността. Тя потвърждава значителната роля на технологиите и икономиката на данни за развитието на транспортния сектор.

Директивата затвърждава ролята си на законодателен стълб на различни национални, регионални и местни инициативи за мобилност, в които технологиите и иновациите са ключов елемент.

Преразгледаната регулаторна рамка от 2010 година служи като първа стъпка към създаването на общо европейско пространство за данни за мобилността /European Mobility Data Space/, което ще доведе до промени в по-широк контекст на мобилността в Европа. Директивата разширява обхвата на предишните правила и обхваща нововъзникващите решения и услуги като мултимодална информация, услуги за резервация и продажба на билети, комбиниране на обществения транспорт с услуги за споделяне на автомобили и велосипеди, както и комуникация между превозните средства и инфраструктурата (V2I/V2X) и автоматизирана мобилност.

Необходимостта от цифровизация на значима информация, включително ограничения на скоростта, ремонтни дейности по пътната инфраструктура, мултимодални връзки за достъп, наред с предоставянето на основни услуги като информация за пътната безопасност, следва да доведе до по-широко покритие на данните в реално време и по-прецизни интелигентни системи.

Директивата съдържа програма за изпълнение, обхващаща най-малко следващите пет години, и точен географски обхват на пътната мрежа, за която трябва да са налични данни за многократна употреба като базово изискване. Чрез делегирани актове Комисията може допълнително да допълни някои аспекти на тази програма за изпълнение, както направи с версията на настоящата рамкова директива от 2010 г.

Директивата определя основните видове данни, включително условията за достъп до тунели и мостове, ограниченията на скоростта, плановете за движение по пътищата, постоянните ограничения за достъп, затварянето на пътища, ремонтните дейности, временните мерки за управление на движението и критичните услуги, като например информационните услуги за пътната безопасност, които трябва да се предоставят в целия Европейски съюз /посочено в приложенията/

Дейността на БИТСА е насочена към синхронизиране с обновената ИТС директива и експертна подкрепа за имплементиране на предвидените промените в националното законодателство.

Пълният текст на Директива EU2023/2661 може да бъде открит на официалния сайт на ЕС.

Линк към официалния сайт на ЕС