Skip links

Европейският съвет и парламент се споразумяха за въвеждане на интелигентни транспортни системи

13.06.2023

С оглед на ускоряването на цифровия преход и по-интелигентната мобилност в ЕС, председателството на Съвета и представителите на Европейския парламент постигнаха предварително споразумение относно преразглеждането на директивата от 2010 г. за внедряване на интелигентни транспортни системи (ИТС).

Преразгледаната директива има за цел да вземе предвид технологичното развитие, като например свързаната и автоматизирана мобилност, приложенията за мобилност по заявка и мултимодалния транспорт. Тя също така има за цел да ускори наличността и да подобри оперативната съвместимост на цифровите данни, които захранват тези услуги.

С това действие се цели да се постигне напредък в систематичното и хармонизирано внедряване на интелигентни транспортни системи, но постепенно, за да се отчете напълно съотношението между разходите и ползите и административния капацитет.