Skip links

Нова програма „Управление на интелигентна мобилност“ стартира в УНСС

28 юли 2024

Българската ИТС асоциация в партньорство с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ при УНСС разработи нова учебна програма към Институт за следдипломна квалификация при УНСС, наречена „Управление на интелигентна мобилност“. Тази иновативна програма предлага възможност за придобиване на професионална квалификация „Експерт-ИТС“ с фокус върху анализирането, проектирането, разработването и управлението на интелигентни транспортни системи (ИТС).

Програмата е създадена в съответствие с актуалните европейски и национални цели, политики, програми и законодателство в областта на интелигентните транспортни системи. Тя взема предвид последните промени в европейското законодателство, касаещи внедряването на ИТС в автомобилния транспорт и интерфейсите с останалите видове транспорт.

Учебно съдържание

Курсът „Управление на интелигентна мобилност“ е структуриран в три основни модула:

1.       Обща информация и законодателство: Този модул предлага основни познания и дефиниции за ИТС, както и изискванията на европейското и националното законодателство в тази област. Студентите ще изучават различни дисциплини, свързани със законодателството, което регламентира ИТС.

2.       Приложимост на ИТС: Вторият модул разглежда практическото прилагане на ИТС в различни контексти – градска среда, междуградски пътища и европейски транспортни коридори. Включени са теми като мултимодални пътувания, пътна безопасност и услуги за съвместно използваните, свързани и автоматизирани превозни средства (Cooperative, connected and automated mobility -CCAM).

3.       Анализ, проектиране и разработване на проекти в ИТС: Третият модул се фокусира върху анализа, и проектирането и разработването на проекти в областта на ИТС, включително оценка на риска, бизнес мениджмънт, оценка на въздействието и управление на проекта.

Методология и преподаватели

Учебният материал в курса се базира на балансиран подход между теоретични знания и практическо приложение. Това дава възможност на студентите да получат цялостна представа за ИТС и тяхното приложение в сферата на транспорта, управлението на трафика и повишаването на пътната безопасност.

Преподавателите в курса са високо квалифицирани специалисти с богат опит в проектирането, разработването и управлението на ИТС. Те използват интерактивни методи на преподаване, които насърчават активното участие на обучаемите. Освен това, част от лекциите ще бъдат водени от преподаватели от Българската ИТС асоциация (БИТСА), което ще обогати учебния процес с допълнителна експертиза и практически опит.

Завършване на курса

Курсът завършва с разработване и защита на дипломен проект, който дава възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания и умения.

Програмата „Управление на интелигентна мобилност“ представлява значима стъпка напред в образованието и развитието на специалисти в областта на интелигентните транспортни системи, подготвяйки ги за предизвикателствата на модерния транспортен сектор.

Допълнителна информация за програмата, както и подробности за записването, можете да намерите тук.