Skip links

Предложения на Българска ИТС Асоциация към проекта на ЗИД на ЗДВП

19.12.2022

Експертите от Българска ИТС Асоциация като цяло подкрепят предложенията за мерки, които да окажат влияние върху поведението на участниците в движението по пътищата за намаляване на пътния травматизъм, както и мерки, които да създадат яснота по отношението на отговорните институции към проблемите на безопасността на движението по пътищата.

Въпреки това отправяме нашите предложения за промени в проекта, с които да се създаде по-добра яснота в текстовете, отстраняване на противоречия, както и да включат важни теми от обществените отношения, които не са засегнати в публикувания проект.

Предложенията на Българска ИТС Асоциация са следните:

 1. Подкрепяме предложението на § 1. за допълване на чл. 3 със задължения към стопаните на пътя, но задълженията са пожелателни, защото няма определени срокове за реакция. Предлагаме да се фиксират максимални срокове, до които трябва да се предприемат действия. Също така предлагаме в новата ал. 6 да се добави и временната пътна маркировка. На много пътища по страната седят временните маркировки и създават проблеми.
 2. Предлагаме в § 2 относно чл. 5, да се добави нова точка 3 в ал. 3:

„3. Да управлява превозно средство с прекратена регистрация или с изтекла временна регистрация“

Мотиви: Има превозни средства с временна регистрация, към която спадат и транзитните регистрации, както и превозни средства със служебно прекратена регистрация. Тези превозни средства имат регистрационни табели и е удачно да има изрична забрана да се управляват.

        3. Предлагаме в § 3. относно чл. 7 да се създаде ново изречение към ал. 5:

„Временната пътна маркировка трябва да се спазва само в участъци от пътя обозначени, че са в ремонт.“

Мотиви: Както посочихме в горния коментар, временната пътна маркировка остава много често след приключване на ремонтните дейности и създава объркване във водачите.

        4. В § 4. относно чл. 13 предлагаме в ал. 3 да се добави ново изречение:

„Върху конструкциите за закрепване могат да се поставят елементи съставляващи част от интелигентни транспортни системи.“

Мотиви: Удачно е върху конструкциите за закрепване особено на светофарни уредби да се монтират датчици, камери и др. елементи от ИТС, които в някой случай нямат пряко отношение към работата на светофара, но спомагат за управление на трафика и за повишаване на безопасността.

       5. В § 7. относно чл. 21 към таблицата в ал. 1 за определяне на максимално допустимите скорости за движение имаме следните бележки:

Определянето на категориите превозни средства на база категориите за управление е неудачно. Много по-ясно ще е ако се използват категориите за регистрация. Само като пример може да се посочи, че една бронирана лека кола обикновено е над 3,5 тона, тя е от категория М1, но се управлява със СУМПС от категория С. Това означава, че ще трябва да се движи с ограниченията за товарен автомобил. Също така следва да се отбележи, че съгласно Закона за автомобилните превози превозните средства за превоз на пътници и товари се оборудват с ограничител на скоростта М2 и М3 до 100 км/ч и N2 и N3 до 90 км/ч. В предложения проект товарните автомобили и автобусите са ограничени до 100 км/ч на магистрала, което е недопустимо за товарен автомобил. И не на последно място, товарните автомобили са проектирани да се движат до 90 км/ч. В проекта отново са ограничени в междуградските пътища на 80 км/ч, същото се отнася за автобусите, които са проектирани за скорости до 100 км/ч. Оставяне на ограниченията за извън населено място от 80 km/h, считаме че е предпоставка за възникване на инциденти на пътя. Ограничавайки ги на 80 km/h, ще създават затруднение за по-бързо движещите се леки автомобили, които ще трябва да ги изпреварват, а на двулентов път това е предпоставка за възникване на пътни инциденти с насрещно движещите се превозни средства. Ако товарните автомобили и автобусите бъдат оставени да се движат със скорости до 90 km/h, пътният поток ще остане хомогенен и ще има много по-малко конфликтни точки. Също така, това би имало и икономически ефект, защото ще намали времената за доставки на стоки и транспорта на пътници. Всички сме наясно че по-голямата част по междуселищната пътна мрежа в България е от пътища с максимална скорост 90 km/h. За това предлагаме таблицата на чл. 21, ал. 1 да се измени както първо се разграничат автобусите от товарните автомобили и второ да се разреши движението им по междуселищните пътища да е до 90 км/ч.

       6. В § 8 относно чл. 24а предлагаме към изключенията да се добавят и входовете на мостове и тунели. Тези изкуствени неравности могат да бъдат под формата на издълбани линии преди тунели и мостове и ще имат положително въздействие за намаляване на скоростта през тези съоръжения.

       7. Предлагаме да се създаде нов параграф за изменение на чл. 39 както следва:

 • … В чл. 39 след думите „пешеходна пътека“ да се добави „ с изключение на кръстовища“ и запетая след това.

Мотиви: в § 6., т. 54 от Допълнителните разпоредби е посочено, че „ На кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение“. Това означава, че на всички кръстовища е забранен обратния завой към момента.

       8. В § 11. относно чл. 51 предлагаме следните промени:

а) Точка 3 да се заличи

б) Точка 4 да се измени :

„4. навлизането на прелеза, ако не може да се премине без спиране и осигуряване на минимално разстояние от 2 м от последната релса след преминаването му“

Мотиви: Точка 3 е загубила своя смисъл. Тя беше необходима във времена, когато скоростните кутии нямаха синхронизатори и можеха да блокират при превключване. Това изискване е неприложими при автоматична скоростна кутия, защото водача в повечето случай няма контрол над превключване на предавките. Също така е невъзможно това изискване да се контролира от контролните органи. Това е по скоро текст за обучение на водачи, а не за закон. По отношение на точка 4 идеята е ясна, но считаме, че трябва текста да е по-прецизен за да се разбира от всички.

       9. Предлагаме но параграф за промяна на чл. 58, т. 3 и 4:

„§… В чл. 58 т. 3 и 4 се изменят:

 1. да спира в лентата за принудително спиране, освен при повреда на пътното превозно средство, както и при здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство;
 2. да се движи в платното за насрещно движение или в лентата за принудително спиране.“

Мотиви: Сега действащия текст е малко неясен и може да се разглежда, че на водача е разрешено да се движи в лентата за принудително спиране, ако има здравословен проблем.

       10. В § 18. относно чл. 80, новосъздадената точка 4 в ал. 1, да се измени:

„4. При пресичане на платното за движени на пешеходна пътека, да слезе от велосипеда и да пресече на собствен ход.“

В ал. 2 т. 1 в края на изречението да се добави:

„или ако велосипедът е произведен за ползване от повече от едно лица.“

Мотиви: Текста на ал.1, т. 4 е неясен. Не се разбира в кой момент трябва да слезе велосипедиста, защото пешеходната пътека може да се пресече и напречно, когато се движи по платното за движение, за това предлагаме по-голяма яснота. По отношение на ал. 2, т. 1 има велосипеди проектирани за повече от едно лица.

       11. В § 19. относно чл. 80а ал. 1, т. 6 да се измени:

 „6. При пресичане на платното за движени на пешеходна пътека, да слезе от индивидуалното електрическо превозно средство и да пресече на собствен ход“

Мотивите посочени по-горе.

       12. Относно промяната на чл. 105, ал. 1 не подкрепяме въвеждане забрана за поставяне на фолио на стъклата. Подобна мярка няма никакво отношение към безопасността, а точно обратното. Има ясен регламент колко може да се затъмняват стъклата и съответно може да се предвиди мярка за спиране от движение до отстраняване на несъответствието вместо да се слага тотална забрана. Качествените фолиа подобряват зрителното поле на водача, като намаляват отблясъци от слънцето или фаровете, има фолиа, които служат само като UV филтър и не затъмняват прозорците. Като цяло фолиата значително заздравяват прозорците и им пречат да се пръскат при ПТП. Подобна забрана е необоснована.

       13. В § 34. относно чл. 119, ал. 1 предлагаме думите „изчакващите непосредствено до или“ да се заличат.

Мотиви: много е трудно да се установи защо чакат хората до пешеходна пътека, особено на места с оживено движение на пешеходци. Това ще създаде сериозни предпоставки за злоупотреби. Може вместо „изчакващи“ да се запаше „сигнализиращи, че ще пресичат платното за движение“

       14. В § 38. относно чл. 140 предлагаме параграфа да се измени:

„§ 38. В чл. 140 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1 в изречение първо след думата „регистрирани“ се добавят „или имат издадено валидно разрешение за временно движение“;
 2. В член 140, ал. 2 изречение второ се заличава“;
 3. Създава се ал. 9:

„(9) Превозни средства предназначени за състезания се регистрират при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 2. При регистриране на състезателно превозно средство се представят документ за собственост и документ от издаден от съответната лицензирана за моторни спортове спортна федерация, удостоверяващ че превозното средство се използва за състезания. В свидетелството за регистрация на превозното средство се отразява, че може да се движи по пътищата отворени за обществено ползване по изключение, в рамките на провеждано състезание.“

       15. В § 43. относно чл. 147 предлагаме да се създаде нова точка 2:

„2. Създава се ал. 3а:

3а) при първоначална регистрация в Република България на превозните средства по ал. 1 се извършва периодичен преглед за проверка на техническата изправност. Изискването не се отнася за:

 1. новите превозни средства, на които се определя срок за преглед на техническата изправност съгласно ал. 3;
 2. превозни средства с регистрация в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност, при условие че документът все още е валиден. На тях се определя срок за представяне на следващ периодичен преглед на техническата изправност съгласно представения документ, но не повече от сроковете определени в ал. 3.“

Мотиви към предложения т. 14 и 15: Сроковете за периодичен преглед на техническата изправност трябва да са определени в закона. Реда за извършване на периодичен преглед на техническата изправност се определя с Наредбата по чл. 147, ал. 2. Към момента има явно несъответствие между националното законодателство в областта на първоначално регистрираните автомобили европейската Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО, която ясно определя условията и реда за извършване на технически преглед. В директивата няма разделение на първоначален и последващ преглед, но има ясно определяне кой може да извършва прегледите и какво се проверява. В наредбата по чл. 140, ал. 1 към момента няма никакви изисквания към лицата които извършват технически прегледи, към оборудването и към самия преглед. Им един списък с проверки който няма конкретика както е посочено в Директивата на ЕС. Това несъответствие може да доведе до наказателна процедура срещу България и по-важното, не дава гаранция, че на пътя излизат технически изправни и в екологичните норми превозни средства. Настояваме това несъответствие да се коригира с посоченото предложение, в противен случай ще поискаме становище от Европейската комисия относно прилагане на Директивата от Република България. По отношение на новата ал. 9, състезателните автомобили няма как да отговарят на изискванията за типово одобрени поради модификациите, които за им необходими за целите за които са конструирани. В България няма регламент, как да се регистрират състезателните автомобили, в същото време за да участват в международни и национални състезания тези автомобили трябва да са регистрирани, за да могат да се придвижват на собствен ход между етапите и в състезанието. Тази липса на нормативна уредба в областта на състезателните автомобили нанася сериозна вреда на автомобилния спорт в България и принуждава отборите да вършат нормативни нарушения за да могат да се състезават. Много е важно този процес да се регламентира.

       16. В § 41. относно чл. 143 предлагаме в т. 3 от ал. 6 да се измени:

„3. При предаване на излязло от употреба МПС на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване на излезли от употреба МПС по реда на наредбата по чл. 13 от Закона за управление на отпадъците.“

Мотиви: Предложението е редакционно за спазване на терминологията и изискванията на ЗУО.

       17. В т. 6 от същия § относно ал. 13 предлагаме да се измени:

 • „6. В ал. 13 се създават изречения второ, трето и четвърто:“
 • В изречение второ думите „ал. 6, т. 1 ,3 , 5 и 7“ със „ал. 6, т. 1, 3, 5, 7 и 8“
 • Да се създаде ново изречение „При възстановяване на регистрацията на незаконно отнето МПС, на което е имало наложен запор, запорът се възстановява, а компетентния орган наложил запора се уведомява“.

Мотиви: Няма логика, ако превозното средство е незаконно отнето да се чака разрешение от органа наложил запора да го вдигне за да се прекрати регистрацията, за това предлагаме да се включи и т. 8, като ако се възстанови регистрацията запора да се наложи отново.

       18. Предлагаме създаване на нов параграф:

„§… В чл. 142, ал. 2 думите „по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика“ да се заличат.“

При наличие на единна система за регистрация на превозните средства са поставя административна тежест собственика да посещава службата по регистрация по постоянен адрес. Няма техническа пречка да се предостави възможност регистрацията да се извърши във всяка една служба по регистрация, където е удобно на лицето искащо административна услуга. 

       19. В § 43 относно чл. 147 предлагаме създаване на нова т. 1:

„в ал. 1 думите „Регистрираните моторни“ да се замени с „Моторните““.

Мотиви: Тази редакция би позволила да се извършва технически преглед и на нерегистрирани превозни средства, с което ще се осигури прилагане на някой практики на органите за регистрация на МВР да изпращат превозни средства на преглед, когато нямат условия да го извършат.

       20. В т, 1 към същия §, относно чл. 147, ал. 3, предлагаме нова подточка „а“:

а) в т. 1 думите „преди изтичане на третата и петата година от датата на първоначалната им регистрация като нови, след което всяка година“ се заменят „преди изтичане на третата, година от датата на първоначалната им регистрация като нови, следващия преглед е след две години, след което всяка година“

Мотиви: Със сега действащия текст се получава противоречива практика. Ако собственик на МПС изпусне даже с един ден срока за явяване на преглед на нов автомобил, му се определя дата за следващ преглед след една година вместо след две. Посоченото предложение внася яснота в казуса.

       21. В ал. 3 на чл. 147 към същия параграф, предлагаме редакция на т. 6:

„…) в т. 6 след думите „40 км/ч“ се добавя запетая и думите „превозните средства собственост на културните организации регистрирани от министерство на културата““

Мотиви: Към момента автомобилите използване от циркови артисти театри и други трупи, когато са над 10 г. трябва да минават на преглед на всеки 6 месеца, което е сериозна административна тежест за тях. В същото време те се използват по скоро по изключение и не застрашават значително безопасността на движението по пътищата. За това предлагаме да се въведе изключение за тях.

       22. В § 44 относно чл. 150а, ал. 1 предлагаме създаване на ново изречение:

„При управление на МПС от водач на възраст до 18 години, е забранено водача и придружителя да са употребявали алкохол“

Мотиви: Предлагаме нулева толерантност към употреба на алкохол от водачите до 18 години и техните придружители.

       23. В § 45 относно чл. 151 предлагаме

         A) в ал. 2, т. 16 да се измени:

„т. 16 се изменя:

 1. Ттм – трамвайни мотриси“

Мотиви: Тракторите се управляват с категории определени в Закона за горската и земеделска техника.

         B) В новосъздадената ал. 10 към чл. 151 да се добави:

„не е лишаван от право да управлява превозно средство за последните 2 години“

Мотиви: Лице, което е лишавано от право да управлява, не трябва да му се разрешава да е придружител.

       24. Новата ал. 12 от чл. 151 да се приведе в съответствие с Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства.

Мотиви: съгласно директивата тези свидетелства се обозначават с код на общността 65 – Управление, разрешено само когато водачът на превозното средство е придружаван от притежател на свидетелство за управление за поне еквивалентна категория.

       25. Предлагаме нов параграф

„§… в чл. 155, в ал. 2 думите „и моторни превозни средства от категория Т – колесен трактор“ и тирето преди тях да се заличат.

Мотиви: Посочени по горе за категория Ткт

       26. В § 51 относно чл. 157 в ал. 1 да се създаде ново изречение:

„МВР предоставя електронен достъп на водачите за проверка на контролните им точки.“

Мотиви: Към момента, за да научиш колко точки ти остават и дали са възстановени трябва да подадеш заявление до МВР. С цел намаляване на административната тежест да се предвиди електронен достъп по подобие на проверката за глоби, която е една отлична услуга.

       27. По отношение на § 56 относно чл. 164в не подкрепяме предложената промяна.

Мотиви: Редно е Председателя на Държавната комисия по безопасност на движението по пътищата като координиращ орган и като орган отговорен за концепцията за пътното движени да е и председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата и да организира дейността й.

       28. В § 59 относно чл. 171, т. 1, б. „г“ да се приведе в съответствие със закона за автомобилните превози

Мотиви: За МПС от категория М1 не се издава лиценз, а за N1 към момента е по изключение, но не е задължително за вътрешни превози.

       29. В б. „и“ към т. 1 на същия член да се добави и „т. 1“

Мотиви: Когато СУМПС може да се подмени без изпит и е с обичайно пребиваване в България, водача трябва да подлежи на същата принудителна мярка.

       30. Не подкрепяме промяната в § 81. Предлагаме да отпадне.

Мотивите са посочени по-горе

       31. В § 82. относно § 6. от допълнителните разпоредби предлагаме:

         А) В т. 17 да се създаде ново изречение „Ремаркето също може да бъде със специално предназначение, ако отговаря на условията на т. 12, б. „г““

Мотиви: И към момента от МВР регистрират ремаркета със специално предназначение, но няма нормативно основание.

         B) В т. 54 след думата „кръстовища“ да се добави „в населени места, ако платното е с не повече от три ленти за движение“

Мотиви: Сега действащият текст превръща всички кръстовища в пешеходни пътеки. Спокойно може да пресечеш Цариградско шосе на Орлов мост (ако светофар не работи), защото този текст го определя като пешеходна пътека.

         C) т. 3 относно т. 62 да се измени:

„т. 62 „Системно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение, квалифицирано като повторно.“

Мотиви: Сега предложеният текст може да те направи системен нарушител, ако например има НП за превишена скорост и заснемат още два пъти собственото ти МПС (а това може да стане и в един ден), като може изобщо да не си управлявал. Предлагаме редакция, която е по-ясна.

         D) т. 66 да се допълни с действащите към момента регламенти като например Регламент (ЕС) 2018/858 — одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства.

Мотиви: Има действащ регламент относим     към одобрението на ППС и следва да се включи като приложим регулаторен акт.

         E) В т. 77 към маневра да се допълни с „движение назад“

Мотиви: движение назад също е маневра.

         F) Да се прецизира определението на т. 81 „теглене“. Така описано бутането също се приема за теглене

         G) Да се създаде нова точка:

„…. „редовни линии за обществен превоз на пътници“ – са основните градски автобусни линии от общинската транспортна система съгласно Закона за автомобилните превози.

Мотиви: В Закона на няколко места се споменават „редовни линии за обществен превоз на пътници“, в същото време такова определение няма нито в този закон, нито в специализирания закон (ЗАП). Трябва да се уточни какво е това понятие за да се прилага.