Skip links

Предложения за по-безопасни светофари в становището на БИТСА по проекта за промени в наредбата

20  Май 2024

Организацията на движението по пътищата с пътни светофари е от ключово значение както за безопасността на участниците в движението, така и за натовареността на трафика в и извън градовете. Конкретни предложения за по-голяма безопасност и по-ефективно управление на трафика изложи БИТСА в становището си по проекта за промени в Наредбата за организиране на движението по пътищата с пътни светофари.

В отговор на публикувания от МРРБ за обществено обсъждане проект на наредбата, сдружение “Българска ИТС Асоциация” обръща внимание на следните ключови предложения в становището си:

Допълнителната мигаща жълта светлина за ляв и десен завой да стане задължителна за всички кръстовища с трисекционни светофари.

В проекта за промяна на Наредбата, чл. 22, е дадено като препоръчително въвеждането на допълнителна сигнална секция с мигаща жълта светлина, с изображение на участника в движението, който следва да бъде пропуснат за повишаване на вниманието на водачите, които извършват десен/ляв завой, но преди това трябва да пропуснат друг участник в движението (при пресичане на трамвайна, велосипедна и/или пешеходна инфраструктура). Предлагаме въвеждането на секцията да стане задължително за всички кръстовища с трисекционни светофари предвид това, че мигащите жълти светлини като допълнителни средства за сигнализиране и повишаване на вниманието на водачите биха имали съществена роля за избягване на пътни инциденти и повишаване на безопасността на движението.

При регулиране на движението в реверсивна пътна лента, да се въведе секция с жълта стрелка , осигуряваща информация за водачите за необходимостта от освобождаване на лентата при промяна на посоката на движение в нея.

В проекта в чл. 23, ал. 1 е посочено, че регулиране навлизането и освобождаването на движението в реверсивна пътна лента става единствено с двусекционен светофар (зелено и червено). Предлагаме да се въведе и секция, подаваща сигнал с жълта стрелка , която ще осигури информация за освобождаване на пътната лента по време на преход към друг режим на работа на реверсивната лента.

Да отпадне въвеждането на светофари, които регулират движението на пешеходци и велосипедисти едновременно (чл. 32, ал. 5).

Предлагаме отпадането по няколко причини:
– Липсва яснота как това ще допринесе за по-ефективна организация на движение или за безопасността, а според нас дори би затруднило управлението на движението;
– Велосипедистите и пешеходците са различни категории участници в движението и следва да спазват различни правила – велосипедистите са водачи на ППС;
– Времето, необходимо за преминаването на велосипедистите и пешеходците през кръстовището, е различно и остава отворен въпросът, с чия скорост се съобразява изчислението на необходимите времена за преминаване и освобождаване на кръстовището.

С цел по-ефективно управление, отдалечен мотиноринг и дистанционно отстраняване на повреди, предлагаме към контролерите на светофарите да се въведе изискване за комуникация чрез отворен комуникационен протокол.

В чл. 39 относно изискванията към техническите средства, използвани за регулиране на движението със светлинни сигнали, да се въведе допълнително изискване към контролерите на светофарите да осигуряват техническа възможност за комуникация чрез отворен комуникационен протокол със система от горна равнина (софтуер за мониторинг и контрол, както и за съхранение на данните от контролерите). Това ще позволи да се осигури съвременна и ефективна комуникационна среда с цел осъществяване на отдалечен мониторинг и контрол върху работата на контролерите и ще се създаде възможност работата на светофарите да се следи дистанционно и своевременно да се установяват и откриват проблеми, грешки и повреди, съответно и ще позволи бързото и навременното отстраняване на тези проблеми, както и ще позволи събирането и анализирането на записи/логове за събития по време на работа на светофарните уредби.

В проекта за наредбата, в чл. 46, е вменено задължение на собствените или съответно администрацията, управляваща пътя, да събира и съхранява за срок от 5 години данни от всяка светофарна уредба. Не е указано как трябва да се съхранява тази информация – при какви условия, на какви носители и има ли специфични изисквания за съхраняването. Като се има предвид, че информацията, която се генерира, е огромна по обем, предлагаме да се предвидят конкретни правила за начина на съхраняване на информацията, събирана от всяка светофарна уредба.

Предвид необходимостта от приоритизация за осигуряване на аварийни трасета, предлагаме да отпаднат ограниченията за продължителността на светофарния цикъл, описани в чл. 62 от проекта.

На места кръстовищата се регулират при координирани режими за осигуряване на аварийни трасета и ръчни режими на работа (напр. приоритизация на градския транспорт или на линейка). Отпадането на ограниченията за продължителността на светофарните цикли ще позволи по-гъвкавото управление на кръстовища, включени в изброените режими на работа.

Предлагаме минималния период за почистване от замърсяване на светещите полета на светофарите да остане 6 месеца.

Намаляването на периода от 6 на 3 месеца (в чл. 69) би означавало извършване на почистващи дейности в зимния период, а при зимни условия и ниски температури дейностите по почистването биха били изключително затруднени, невъзможни и дори опасни. От друга страна, 3-месечен минимален период за почистване ще изисква допълнителен ресурс за обезпечаване на изпълнението на това изискване и съответно ще увеличи разходите по поддръжката.

Наред с гореизложените коментари, предлагаме да се въведе изискване светофарите в населените места да работят при 24 часов режим като допълнителна мярка за подобряване на безопасността на движението. Практиката показва, че въпреки намаляването на интензивността на пътния трафик през нощта, пътните инциденти, вкл. тежки пътнотранспортни произшествия, при липсата на регулиране на кръстовищата със светлинни сигнали, не са изключение. Смятаме, че регулирането на кръстовищата със светлинни сигнали през цялото денонощие е важен фактор за създаване на условия за безопасно движение в населените места. Ето защо предлагаме да се въведе изискване за непрекъснат режим на работа на пътните светофари.

Становището е изпратено до Министерство на регионалното развитие на 25.4.2024 г., в обявения за обществено обсъждане срок. Пълният текст на документа може да бъде намерен тук.