Skip links

Участия в заседанията на комисията по електронно управление към Министерски съвет във връзка със Закона за електронно управление

04.01.2023

Представители на БИТСА взеха участие при обсъждането на два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, внесени от народни представители и от Министерския съвет в 48-то Народно събрание. 

Със законопроектите беше предложено изменение, съгласно което съществуването на определени факти и обстоятелства може да бъде доказвано само чрез извършването на справки в налични електронни регистри. Едновременно с това се забранява с подзаконов нормативен акт да се въвежда изискване за представяне на стикери и други материални носители за доказването на определени факти и обстоятелства. 

В дискусиите, проведени от Комисията по електронно управление и информационни технологии по повод разглеждането на законопроектите, беше изразено мотивираното становище на БИТСА против приемането на цитираните предложения.