Skip links

Експерти на БИТСА от Комисия Нормативна Уредба и Комисия Организация и Безопасност на движението са определени за членове на постоянна междуведомствена работна група на Министерство на регионалното развитие и благоустройство

02.02.2023

Със Заповед РД-02-14-150/02.02.2023 , експерти на БИТСА от Комисия Нормативна Уредба и Комисия Организация и Безопасност на движението са определени за членове на постоянна междуведомствена работна група на МРРБ със следните задачи:

 

1. Да прегледа и анализира постъпили предложения за изменение и допълнение на наредбите, издадени на основание чл. 3, ал. 3, чл. 14, ал. 1, чл. 24 а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и чл. 14, ал. 2 от ЗДвП във връзка с чл. 36з, ал. 3 от Закона за Пътищата (ЗП).

 

2. Да прегледа и анализира необходимостта от изменение и допълнение на нормативните актове по т.1, както и на свързаните с тях изисквания на Наредба № РД 02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътищата (обн., ДВ, бр.79 от 2018 г.), издадена на основание чл. 36 от ЗП и на Наредба № РД 02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно – транспортната система на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.), издадена на основание чл. 75, ал. 4 от Закона за устройство на територията

3. Да разработи при необходимост проекти на наредби за изменение и допълнение на наредбите по т. 1. и т. 2.